Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?

La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar  el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?

S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

 • Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
 • Si l’edifici  o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir  a programes públics de foment de la rehabilitació
Que s’entén per edificis plurifamiliars d’habitatges?

Als efectes d’aquest Programa, s’entén per edifici plurifamiliar d’habitatges aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici que simultàniament pugui contenir altres usos.

Els habitatges unifamiliars s’han de sotmetre a aquesta inspecció tècnica?

No, aquells edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tinguin la consideració d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

Hi ha un termini per fer aquesta inspecció tècnica?

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud corresponent,  són els següents:

Antiguitat de l’edifici
Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930
Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950
Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960
Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970
Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971
Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat
 

S’ha de dur a terme una inspecció per cada edifici d’habitatges?

Sí, i en el cas d’immobles en què hi hagi més d’una comunitat de propietaris, es pot dur a terme una inspecció tècnica  per a cada comunitat.

En cas de no assolir l’antiguitat legalment establerta, es poden prioritzar inspeccions tècniques?

Sí, l’Agència i les entitats locals poden prioritzar les inspeccions tècniques dels edificis i declarar llur obligació a fer l’ inspecció tècnica, encara que no hagin assolit l’antiguitat prevista a la normativa, quan entrin en qualsevol dels supòsits següents: 

 • Situacions de risc.
 • Deficiències estructurals, constructives o de les instal·lacions.
 • Edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació previstes en la Llei del Dret a l’Habitatge.
 • Qualsevol altra causa degudament justificada

Hi ha edificis que quedin exclosos de l’obligació d’inspecció tècnica?

Resten exclosos de l’obligació d’inspecció tècnica aquells edificis d’habitatges que hagin estat declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.

A qui correspon l’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica?

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon a:

 • Propietat vertical: als propietaris.
 • Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris.

El propietaris i les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l’accés als habitatges i a les altres entitats de l’edifici en el moment de la inspecció, per  a possibilitar l’examen dels elements comuns de l’edifici.

Qui s’ha de fer càrrec del cost econòmic d’aquesta inspecció tècnica?

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria és a càrrec de les persones  obligades a la realització de la inspecció (propietaris de l’ immoble o comunitats de propietaris segons sigui el cas).

Qui pot dur a terme la inspecció tècnica dels edificis?

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges l’ha de dur a terme un tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

En què consisteix aquesta inspecció tècnica?

La inspecció  és l’acció d’examinar l’edifici que duu a terme el/la tècnic/a competent a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l’informe de la inspecció tècnica  d’edificis d’habitatges.
Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés.
Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el tècnic encarregat de la inspecció ha de proposar a la propietat de l’immoble fer una diagnosi de l’element o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.
Si en aquesta inspecció el tècnic detecta alguna situació anòmala amb aparença d’infrahabitatge, cal que la comuniqui a l’Agència  mitjançant el model que es podrà trobar  en aquesta  web .
L’ existència d’aquesta situació anòmala no condiciona la certificació d’aptitud de l’edifici mentre no afecti l’estabilitat o seguretat dels elements comuns de l’edificació.

No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.

Quin és el contingut de l’informe tècnic?

L’informe de la inspecció tècnica, que s’elabora seguint un model normalitzat per l’Agència, el qual es podrà obtenir en aquesta web  i ha d’indicar:

 • La descripció de l’estat actual de l’edifici.
 • Deficiències detectades i termini per esmenar-les.
 • Qualificació de l’estat general de l’edifici.

Aquest informe s’ha d’ajustar  als principis d’imparcialitat, objectivitat  i independència del seu autor/a, i al de veracitat de les manifestacions que s’hi continguin.

Com es qualifiquen en l’informe les possibles deficiències?

L’informe de la inspecció tècnica  d’edificis d’habitatges ha de detallar les deficiències detectades en els diversos elements constructius de l’edifici, i les ha de qualificar de la següent manera:

 • Deficiències greus”: són les que, per la seva importància, cal esmenar en els terminis indicats. En el cas que representin un risc per a les persones, cal indicar-ho expressament i detallar les mesures urgents de seguretat a adoptar prèvies a l’execució de les obres.
 • Deficiències lleus”: són les que, sense ser greus, fan necessària la realització de treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part d’aquest.

D’acord amb les deficiències detectades, com es qualifica l’estat general d’un edifici?

Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l’estat general d’un edifici pot ser: 

 • “Molt greu”: existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. En aquest cas, l’informe ha d’especificar les mesures de seguretat que cal adoptar amb caràcter immediat, les deficiències que s’han de reparar i el termini per fer-ho.
 • “Amb deficiències greus”: l’existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges especifica les deficiències que s’han de reparar i el termini per fer-ho. En el cas que les deficiències comportin risc per a les persones, cal descriure les mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres.
 • Amb deficiències lleus”: l’existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.
 • Sense deficiències”: no s’hi aprecien deficiències.
Què cal fer si es detecten deficiències que comportin risc per a les persones?

En aquells casos en què el tècnic detecti l’existència de deficiències, siguin generalitzades o no, que comportin risc per a les persones, cal que ho comuniqui de manera immediata tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on és l’edifici, a fi que adoptin les mesures que resultin adients.
La comunicació a l’ajuntament es pot fer d’acord amb el model de document normalitzat per l’Agència que es podrà trobar en aquesta web.

A qui ha de lliurar el tècnic l’informe de la inspecció tècnica?

Si l’estat general de l’edifici és qualificat com a Molt greu aquest es lliurarà:

 • a la propietat
 • a l’Agència

Si l’estat general de l’edifici és qualificat amb Deficiències greus aquest es lliurarà:

 • a la propietat de l’edifici o a la persona representant de la comunitat de propietaris.

Si l’estat general de l’edifici és qualificat amb Deficiències lleus o sense deficiències aquest es lliurarà:

 • a la propietat de l’edifici o a la persona representant de la comunitat de propietaris
 • a l’Agència

Quines són les actuacions a realitzar per la propietat de l’edifici a la vista de l’informe tècnic?

Les actuacions a realitzar a la vista de l’informe tècnic són:

1. Qualificació de l’estat general de l’edifici de Molt greu:

 • Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
 • Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l’informe tècnic.

2. Qualificació de l’estat de l’edifici amb deficiències greus:

 • Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
 • Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l’informe tècnic.
 • Un cop finalitzades les obres d’esmena de deficiències es presentarà davant de l’Agència sol·licitud d’expedició del certificat d’aptitud, a la qual caldrà adjuntar l’informe de la inspecció tècnica i certificat final d’obra de la Direcció Facultativa que ha dirigit les esmentades obres i que acrediti la seva correcta realització i finalització.

3. Qualificació de l’estat general de l’edifici amb deficiències lleus:

 • Cal dur a terme els corresponents treballs de manteniment.

4. Qualificació de l’estat general de l’edifici sense deficiències

 • Cap actuació.
Quina és l’actuació de l’Agència a la vista de l’informe tècnic?

L’Agència o bé l’ens local que hagi assumit la competència atorgarà un certificat d’aptitud que notificarà directament a la propietat.
Aquest certificat d’aptitud es farà prenent com a base l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges presentat i de les comprovacions que pugui realitzar.
Segons quin sigui l’estat  general de l’edifici, el certificat d’aptitud pot ser d’apte o no apte.

En quins casos el certificat d’aptitud conté la qualificació d’apte?

 1. Quan l’estat general de l’edifici es qualifica  “sense deficiències”.
 2. Quan l’estat general de l’edifici es qualifica  “amb deficiències lleus”. En aquest cas, la resolució d’atorgament  del certificat indicarà els treballs necessaris de manteniment que cal dur a terme per evitar la degradació de l’edifici o d’una part d’aquest.
 3. Quan  la propietat d’un immoble  sol·licita el certificat d’aptitud un cop realitzades les obres  indicades en l’informe  d’inspecció tècnica que qualificava l’estat de l’edifici  “amb deficiències greus”. Caldrà adjuntar el corresponent certificat final d’obra que acrediti la seva correcte realització i finalització

I en quins casos el certificat d’aptitud conté la qualificació de no apte?

El certificat d’aptitud serà no apte, quan de l’informe de la inspecció tècnica resulti que l’estat general de l’edifici és “molt greu”.

Quin termini té l’Agència per notificar el certificat d’aptitud?

El termini per a notificar aquest certificat és de dos mesos:

 1. En el cas de deficiències greus: a partir de l’entrada de la sol·licitud  de la propietat de l’immoble acompanyada de l’informe de la inspecció tècnica i, si s’escau, de la certificació tècnica d’esmena de les deficiències assenyalades a l’informe de la inspecció i que acrediti llur correcta realització i finalització.
 2. En el cas de deficiències molt greus, lleus o sense deficiències: a partir de la presentació de l’informe de la inspecció tècnica per mitjans electrònics per part del/ de la tècnic/a.

En el cas que l’Agència  modifiqui o complementi la relació i qualificació de les deficiències assenyalades en l’informe tècnic, i també els terminis per esmenar-les, el termini de dos mesos es computa des de l’entrada de la sol·licitud acompanyada, si escau, de la certificació tècnica que acrediti l’esmena de deficiències.

Quina és la vigència del certificat d’aptitud?

El certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte té una vigència de 10 anys. Transcorregut aquest termini , cal renovar-lo, seguint el mateix procediment, dins de l’any següent al de la seva caducitat.

Es pot revocar un certificat d’aptitud amb qualificació d’apte?

En el cas que l’Agència  constati que l’edifici ha perdut les condicions que  van determinar l’atorgament del certificat  d’aptitud amb la qualificació d’apte, pot declarar la revocació de la seva vigència, amb audiència prèvia a les persones interessades.

Es poden transmetre habitatges situats en edificis obligats a passar la inspecció tècnica?

En les transmissions d’habitatges entre vius, les persones transmitents han de lliurar a les persones adquirents, en el cas que l’edifici hagi estat obligat a passar la inspecció tècnica, còpia degudament autenticada del certificat d’aptitud.

Si no es disposa de l’esmentada resolució administrativa perquè l’edifici no hagi passat encara la inspecció tècnica , o bé, perquè l’informe de la inspecció tècnica determina deficiències que encara no han estat esmenades, les persones adquirents poden exonerar de manera expressa les persones transmitents de l’obligació de lliurar-los aquest certificat. En aquest cas, la transmissió queda subjecta a les obligacions que determina la normativa d’habitabilitat vigent.

Quines són les conseqüències en cas de no sol·licitar el certificat d’aptitud d’un edifici d’habitatges dins del termini legalment establert ?

En aquest supòsits, la manca del certificat d’aptitud pot donar lloc, amb les diligències prèvies adients, a la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables, de conformitat amb allò que preveu la Llei  18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

I en cas d’haver sol·licitat el certificat d’aptitud però que no es facin les obres d’esmena de deficiències?

L’incompliment de la realització de les obres d’esmena de deficiències o de l’adopció de mesures de seguretat  previstes a la normativa faculten l’Agència per adoptar les ordres d’execució i altres mesures d’intervenció administrativa previstes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

Es preveuen ajuts econòmics per aquestes inspeccions tècniques?

Els ajuts pel cost de les inspeccions tècniques obligatòries tenen caràcter excepcional i es poden atorgar quan s’acrediti la insuficiència de mitjans econòmics de les persones que compleixen els requisits de les convocatòries de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Que passa amb els edificis que hagin estat sotmesos al test de l’edifici?

 1. Els edificis d’habitatges que a l’entrada en vigor d’aquest Decret (26/02/2011) hagin estat sotmesos al Test de l’Edifici i no hagin estat requerits per l’Agència per a dur a terme obres d’esmena de deficiències o bé ja les hagin dut a terme, poden obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici amb la qualificació d’apte. En aquest cas la vigència del Certificat d’Aptitud és de 10 anys des de la data d’avaluació positiva per part de l’Agència del Test de l’Edifici.
 1. Aquells edificis que a l’entrada en vigor d’aquest Decret (26/02/2011) hagin estat sotmesos al Test de l’Edifici  i la propietat no hagi estat requerida per a dur a terme obres d’esmena de deficiències o bé encara no les hagin dut a terme, poden emprar vàlidament aquest Test per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici corresponent i per acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació sempre que l’esmentat test de l’edifici tingui una antiguitat màxima de 24 mesos des de la seva data d’emissió.
En cas de discrepància entre la cèdula d’habitabilitat atorgada i el resultat del certificat d’aptitud dels edificis d’habitatge, quina normativa prevaldrà ?

Si hi ha alguna discrepància entre la cèdula d’habitabilitat atorgada als habitatges i el resultat del certificat d’aptitud atorgat a l’edifici, prevaldrà :

 • Per acreditar l’estat d’ús i conservació dels elements comuns de l’edifici: el certificat d’aptitud.
 • Per acreditar l’estat dels elements privatius dels habitatges : la cèdula d’habitabilitat.
Anuncis

Cèdula d’habitabilitat

Què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 
Per a que serveix?

 La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions  i altres serveis.
Hi ha diferents tipus de cèdula?

La cèdula d’habitabilitat pot ser:

 • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
 • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
 • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.
Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

La vigència de les cèdules és de:

 • Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
 • Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
 • Cèdules a partir de  2013:
  • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
  • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
  • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.
 • Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:
  • Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
  • Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.
Com s’ha de tramitar la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat?

Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat  o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula  i quan es va concedir.

Cèdula concedida i vigent:

En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de l’Agència.

Cèdula caducada o d’un habitatge que mai no n’ha tingut:

En aquest cas, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar  amb un tècnic: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o  enginyer de l’edificació, per mitjà  dels col·legis professionals respectius, per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge amb el model normalitzat  corresponent. Depenent de l’any de construcció de l’habitatge i de si va tenir o no cèdula anteriorment, el certificat que cal portar és:

 • Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984  o posteriors amb cèdula de primera o segona ocupació atorgada anteriorment per la Generalitat:  Certificat d’habitabilitat de segona ocupació. 
 • Habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat: Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i de les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals.

Segells amb informació als consumidors en materials de construcció

Des de l’1 de gener del 2012 tots els materials de construcció francesos estan obligats a posar el segell informatiu del nivell d’emissió de substàncies volàtils dins l’aire interior. Una bona iniciativa per poder distingir quin és el risc de toxicitat per inhalació.
Algunes marques de casa nostra també ho posen (segurament perquè exporten a França), podeu buscar-ho si esteu fent obres a casa. Demanant a la botiga subministradora segurament us ho podran dir i així anem obrint consciència perquè s’acabi imposant aquesta pràctica aquí també.
486226_341550049278012_22850381_n

Certificat d’eficiència energètica.

 

emotionheaderQuè és el certificat energètic ?

És un tràmit administratiu, en aquest sentit similar a la cèdula d’habitabilitat i al certificat d’aptitud de les ITE, per certificar energèticament els edificis existents o part d’ells, per exemple, un habitatge d’un edifici entre mitgeres, un local comercial… etc.

El certificat en sí és un document que acredita tota una sèrie de característiques de l’habitatge en qüestió i que es resumeix en una etiqueta energètica igual a la que ja existeix en habitatges d’obra nova, els electrodomèstics, recentment els pneumàtics dels vehicles… etc.

Mitjançant la certificació energètica és possible, teòricament, saber el comportament energètic d’un habitatge i com millorar-lo per tal de disminuir els costos del consum d’energia, o sigui, reduir l’import de les factures dels subministraments de llum i gas principalment.

A la pràctica partirem d’unes dades comprovables com poden ser la superfície útil, les dimensions de façanes i mitgeres, les dimensions i materials de les obertures, els sistemes de calefacció i de climatització, les orientacions dels diferents paraments i les ombres projectades sobre l’habitatge. I per una altra banda partirem d’uns supòsits teòrics sobre la composició dels paraments de l’habitatge, és a dir, suposarem com estan construïdes les façanes i coberta si és el cas, si tenen o no cambra d’aire, aïllament tèrmic… etc, en funció de l’edat de construcció de l’edifici (la que marca el cadastre) i de la normativa que li era d’aplicació al seu dia.

A l’igual que passa en les inspeccions de les ITE, en cap cas es faran cates ni forats ni es malmetrà cap element de l’habitatge. Del que no es pugui verificar se’n farà una estimació.

A diferència de les cèdules d’habitabilitat, els propietaris d’un habitatge o local tenen l’obligació de tenir el certificat d’eficiència energètica quan l’ofereixin a la venda o lloguer, no només el dia de la signatura, i ha de ser visible en els reclams publicitaris de l’habitatge, tant en aparadors d’agències immobiliàries com en anuncis a la premsa i via internet.

Terminis

El certificat d’eficiència energètica i la seva corresponent etiqueta d’eficiència energètica s’havia de tenir obligatòriament a partir de l’1 de gener de 2013, i tindrà una validesa de 10 anys. Ara mateix hi ha rumors de l’aprovació inminent del decret per a una aplicació obligatòria a partir de l’1 d’abril de 2013, encara que no està confirmat.

És responsabilitat dels propietaris renovar el certificat i, per tant l’etiqueta, cada 10 anys.

Recordem que la vigència de les cèdules d’habitabilitat és de 15 anys, les d’obra nova de 25 anys, i la del certificat d’aptitud de les ITE és de 10 anys. 

Documentació

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en la seva corresponent etiqueta d’eficiència energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

A diferència de la cèdula d’habitabilitat que la Generalitat la pot denegar, i del certificat d’aptitud de les ITE que pot ser no apte, els certificats energètics són una valoració del que hi ha, un cop s’ha fet l’estudi previ de l’habitatge, no és possible no obtenir el certificat energètic, en el pitjor dels casos obtindrem una qualificació de G.

El certificat d’eficiència energètica tindrà la següent informació:

– identificació de l’entitat
– indicació del procediment reconegut utilitzat       
– indicació de la normativa aplicable sobre estalvi i eficiència energètica al moment de la construcció  de l’entitat analitzada
– descripció de les característiques energètiques de l’entitat
– qualificació de l’eficiència energètica de l’entitat expressada mitjançant l’etiqueta energètica
– document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims d’eficiència energètica
– recomanacions
– descripció de proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme

certificat1En què afectarà la qualificació obtinguda a l’habitatge ?

Bàsicament en el preu. Si tenim dos habitatges de les mateixes característiques al mateix bloc o en zones equiparables, el primer amb una qualificació E i el segon G, és evident que si tenen el mateix preu el client escollirà el primer, ja que teòricament li suposarà a la llarga un estalvi econòmic en el consum respecte del segon, i el propietari del segon, en funció de la demanda possiblement es veurà obligat a reconsiderar el preu a la baixa. O el primer a l’alça.

Els preus no baixaran necessariament si tenen una qualificació dolenta. La fluctuació de preus la seguirà imposant el mercat, però acabarà havent-hi unes diferències en els preus d’oferta en funció de si la qualificació és més o menys bona

 Què passarà si un habitatge no té el certificat energètic ? 

Tot indica que el notari tindrà l’obligatorietat de demanar al venedor el certificat energètic, de la mateixa manera que fins ara demana la cèdula d’habitabilitat i que a partir de l’1 de gener de 2013 té l’obligació de demanar el certificat d’aptitud de la ITE en aquells edificis anteriors a 1930. El cas és el mateix per als contractes de lloguer.

Amb el nou Decret d’habitabilitat aprovat recentment ja es pot tornar a signar la compravenda amb la sol.licitud de la cèdula i un certificat de l’Arquitecte, però a la pràctica si el comprador ha d’hipotecar l’habitatge i no es subroga a una hipoteca existent, l’entitat bancària s’està negant a signar fins que la cèdula no està concedida. El mateix passarà amb el certificat d’aptitud de les ITE, cap banc o caixa donarà una hipoteca si no s’ha passat favorablement la ITE, i en aquest cas amb raó, encara que el Decret que regula les ITE preveu que si comprador i venedor hi estan d’acord es pugui signar sense el certificat d’aptitud, però quin comprador acceptarà comprar un habitatge que no ha passat la ITE, sempre amb la incertesa del perquè no l’ha passat i quant costarà passar-la, sense una important rebaixa del preu? Recordem que el preu de la ITE és el de menys, però les obres que es desprenguin d’un informe desfavorable poden arribar a ser molt importants i econòmicament molt elevades.

És de suposar que seguiran el mateix criteri amb el certificat energètic, amb la diferència que amb el certificat sempre tindrem la seguretat que el tindrem, cosa que no passa amb la cèdula i les ITE.

 Normativa vigent 

DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de desembre de 2002 relativa a l’eficiència energètica dels edificis(DOCE, publicat el 4/1/2003)

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de nova construcció(BOE núm. 27, publicat el 31/01/2007)

BORRADOR REAL DECRETO CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGETICA(en fase d’al.legacions) 

Aprenent per millorar.

Taller pràctic de tècniques constructives amb fang.

IMG_5368El cap de setmana del 24 i 25 de novembre va tenir lloc a l’Escola Origens un taller pràctic de construcció amb terra on l’Eduard Llop de Clau21 Bioconstrucció va poder veure i practicar diverses tècniques constructives com els murs de tàpia, els blocs de terra comprimida (BTC), l’Adobe i varis tipus de revestiment, tant de cos com d’acabat. Un cap de setmana d’allò més profitós!

A continuació us adjuntem l’enllaç al temari del curs, així com algunes fotos per tal que us en feu una petita idea.

http://www.escolaorigens.com/portfolio/terra/

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.296816523751365.53248.168560356576983&type=3#!/media/set/?set=a.296816523751365.53248.168560356576983&type=1

IMG_5397IMG_5388P1440637IMG_5406IMG_5374IMG_5405P1440644IMG_5407IMG_5400IMG_5373

 

Casa Ecològica i Bioclimàtica

Projecte d’habitatge construït amb materials totalment naturals, evitant les emissions de CO2 al màxim, seguint tot un seguit d’estratègies bioclimàtiques per aprofitar el clima autòcton i reduir el consum energètic tan de calefacció com d’aigua calenta.
S’aplicaràn materials com els murs de tàpia, les parets amb BTC (bloc de terra comprimida), els sostres de volta catalana i la coberta ajardinada extensiva.
Per tal que us en feu una idea podeu consultar els detalls del projecte en els documents adjunts.

FIRA NATURA LLEIDA 2012

Després de l’èxit del nostre estand a la Fira, volem compartir algunes notícies publicades al Diari Segre amb vosaltres. Ha estat un cap de setmana intens però profitós ja que  valorem molt positivament el nostre pas per aquesta fira. Hem pogut constatar que la Bioconstrucció és un sector emergent gràcies a que les persones estem cada vegada més conscienciats sobre la importància de preservar tan la nostra pròpia salut com la del medi que ens envolta.

pdf_858019 Cliqueu aquí per poder llegir correctament la notícia publicada el dia dissabte 10 de març de 2012

NOT_11-03-12 Cliqueu aquí per poder llegir correctament la notícia publicada el diumenge 11 de març de 2012 (pàgina núm. 45).

pdf_858299 Cliqueu aquí per poder llegir correctament la notícia publicada el dilluns 12 de març de 2012.


Anuncis

%d bloggers like this: